فصلنامه پژوهشنامه تربیتی

فصلنامه پژوهشنامه تربیتی

Scientific Journal Of Education Researchپوستر فصلنامه پژوهشنامه تربیتی

فصلنامه علمی- پژوهشی « پژوهش نامه تربیتی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به استناد ماده سیزدهم قانون مطبوعات مصوب بیست و هشتم اسفند ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی با روش اطلاع رسانی - پژوهشی در زمینه علوم انسانی (علوم تربیتی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسر کشور به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۷ به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها ، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی ، مقالات علمی- پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته (مطالعات برنامه درسی ، برنامه ریزی درسی و آموزشی ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی در نظام های آموزشی ، مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های آموزشی، بالندگی سازمانی در نظام های آموزشی، مدیریت تحول سازمانی و سایر موضوعات مرتبط با نظام های آموزشی ) را منتشر می کند. لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند.