مجله تحقیقات بذر

مجله تحقیقات بذر

Journal of Seed Researchپوستر مجله تحقیقات بذر

این نشریه با مجوز شماره ۲۱۹۹۳۷/۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه و با ۴ شماره در هر سال منتشر می شود.

حوزه های پذیرش مقاله : به زراعی و به نژادی ، علوم و تکنولوژی بذر