مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

Journal of Research Allegory in Persian Language and Literatureپوستر مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، که به منظور انتشار نتایج پژوهش‌های علمی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه زبان و ادبیات فارسی انتشار می‌یابد.

این فصل‌نامه با عنایت به مصوبه پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۱ و نامه شماره ۱۲۶۳۶/۸۹ به تاریخ ۱۳۸۹.۶.۱۳ در خصوص مصوبه مجوز انتشار این نشریه در جلسه مورخ ۱۳۸۹.۵.۲۵ توسط هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.