مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

Journal of Research Allegory in Persian Language and Literature
فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، که به منظور انتشار نتایج پژوهش‌های علمی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه زبان و ادبیات فارسی انتشار می‌یابد.

این فصل‌نامه با عنایت به مصوبه پنجاه و یکمین جلسة کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1387/9/11 و نامة شمارة 12636/89 به تاریخ 1389.6.13 در خصوص مصوبة مجوز انتشار این نشریه در جلسة مورخ 1389.5.25 توسّط هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.