تحقیقات روان شناختی

تحقیقات روان شناختی

Psychological research

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منتشر می شود:

موضوعات کلی:علوم انسانی / روان‌شناسی