مجله تحقیقات نوین در برق

مجله تحقیقات نوین در برق

Journal of Novel Researches on Electrical Powerپوستر مجله تحقیقات نوین در برق

فصلنامه علمی تخصصی تحقیقات نوین در برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در هشتادمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره ۸۷/۱۶۹۳۸۸ مورخ ۹۰/۰۵/۱۹ به تصویب رسیده است . بدینوسیله از پژوهشگران، محققان، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق (قدرت) دعوت بعمل می آید با ارائه مقالات خود بر غنای علمی مجله بیفزایند.

زمینه فعالیت مجله شامل :

- تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی،

- بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های قدرت،

-اجزا شبکه قدرت،

- سیستمهای تجدید ساختار یافته و بازار برق،

- کیفیت توان،

-ادوات FACTS و کنترل توان راکتیو،

- قابلیت اطمینان سیستم های قدرت،

- بهینه سازی در سیستم های قدرت،

- ماشین های الکتریکی و درایو ،

- ریزشبکه ها و شبکه های هوشمند،

- دینامیک سیستم های قدرت،

- عایق ها و فشارقوی،

و سایر موضوعات مرتبط می باشد.