مجله دانش شناسی

مجله دانش شناسی

Journal of Dentistry
فصلنامه دانش شناسی در تاریخ 1387/10/1  و شماره 124/4341 ، مجوز خود را از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد گرفت و هم اکنون هم دارای رتبه علمی پژوهشی از دانشگاه آزاد اسلامی  است.
موضوعات کلی:علوم انسانی / کتابداری‌اطلاع‌رسانی