مجله دانش شناسی

مجله دانش شناسی

Journal of Dentistryپوستر مجله دانش شناسی

دانش شناسی در تاریخ ۱۳۸۷.۱۰.۱ و شماره ۱۲۴/۴۳۴۱ ، مجوز خود را از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد گرفت و هم اکنون هم دارای رتبه علمی پژوهشی از دانشگاه آزاد اسلامی و رتبه B از سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است. این نشریه فصلنامه بوده و به طور فصلی منتشر می شود.

این فصلنامه در حوزه های ذخیره و بازیابی اطلاعات، خدمت اطلاع رسانی، کارگاه‌های آموزشی، نگهداری سیستم های اطلاعاتی و آموزش روش تحقیق، فناوری اطلاعات، ارزیابی خدمات، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، سایر زمینه‌های بین رشته‌ای مرتبط در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی مقاله می پذیرد.