فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

Leadership and educational management
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی مجله ای علمی پژوهشی است که در آن مقاله های حاصل از مطالعات اصیل و یافته های پژوهشی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش و پرورش بویژه جنبه مدیریت و رهبری آن چاپ و منتشر می شود.