مجله روانشناسی اجتماعی

مجله روانشناسی اجتماعی

Journal of Social Psychology
بر اساس نامه شماره۳۱/۳/۱۱۰۱۶۹ مورخ ۹۲/۷/۱۶ مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله یافته های نو در روانشناسی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۹۰/۴/۱۶ و بر اساس مجوز شماره ۸۷/۲۵۴۳۳۹ مورخ ۹۰/۷/۱۶ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به مجله روانشناسی اجتماعی تغییریافته است.