فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی

فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی

Educational Psychologyپوستر فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی

بر اساس مجوز شماره ی ۲۱۸۲۹/۹۰ مورخ ۹۰.۸.۲۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله "روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن" مجوز انتشار دریافت نموده است.

به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ ۱۳۸۹.۱۲.۲۳ مجله "روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن" موفق به دریافت درجه علمی گردید.

بر اساس مصوبه سی و هشتمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره ۳۲/۲۲۸۵۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ عنوان نشریه از «روانشناسی تربیتی» به «مهارت های روانشناسی تربیتی» تغییر یافت.

فصلنامه در ارزیابی شهریور ۱۴۰۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه C۶۴ گردید.

فصلنامه "مهارت های روانشناسی تربیتی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با هدف نشر نظریه ها، نتایج پژوهش ها و دستاورد های تحقیقاتی، مقاله های علمی در "حوزه های روانشناسی تربیتی، مهارتهای روانشناختی در سازمانهای آموزشی و زمینه های وابسته"را منتشر می کند. در این راستا، از استادان، صاحبنظران و دانشجویانی که برای این مجله مقاله می فرستند تقاضا دارد به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان توجه فرمایند.

عطف به نامه ۳۲/۱۳۶۱۶/ص معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و به جهت تولید دانش بومی روانشناسی مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی، فصلنامه پذیرای مقالات مرتبط با محور های روانشناسی اسلامی، حکمی سازی روانشناسی، تعالی بخشی و نوآوری روانشناسی و سایر موضوعات مرتبط با روانشناسی تربیتی و علوم تربیتی می باشد.

فصلنامه از پذیرش و چاپ مقالات ترجمه شده معذور می باشد.