مجله روان شناسی تربیتی

مجله روان شناسی تربیتی

Educational Psychology
بر اساس مجوز شماره ی ۲۱۸۲۹/۹۰ مورخ ۲۸/۸/۹۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجله “روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن” مجوز انتشار دریافت نموده است. به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹، مجله “روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن” موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی گردید.