فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق

فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق

Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technologyپوستر فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق

مجله روشهای هوشمند در صنعت برق (JIPET) یک مجله بین المللی می باشد. این مجله در زمینه روشهای هوشمند و کاربرد آنها در مهندسی برق و کامپیوتر فعالیت می کند. مقالات ارسالی به این مجله توسط کمیته فنی مجله داوری می شود. مقالات ارسالی به این مجله باید اصیل و حاصل پژوهش نویسندگان بوده و قبلا در مجلات دیگر منتشر نشده و یا تحت پروسه داوری در مجلات دیگر نباشد.