فصلنامه زبان وادبیات فارسی

فصلنامه زبان وادبیات فارسی

Persian Language and Literatureپوستر فصلنامه زبان وادبیات فارسی

فصلنامه زبان وادبیات فارسی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در حوزه زبان وادبیات فارسی مقاله می پذیرد.

نشریه علمی - پژوهشی زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال ۱۳۸۴ با مدیریت استاد دکتر رضا اشرف زاده فعالیت نموده است. ابتدا پذیرش مقالات به صورت ادبیات محض و همچنین ادبیات بین رشته ای بوده است و اکنون از سال ۱۳۹۹، این مجله با عنوان مطالعات زیباشناسی و بلاغی ادبیات، پذیرای مقاله های علمی – ادبی با گرایش بررسی متون بلاغی، متون عرفانی، حماسی، غنایی، داستان و انتقادی هستیم.