فصلنامه زبان و ادبیات فارسی

فصلنامه زبان و ادبیات فارسی

Persian Language and Literatureپوستر فصلنامه زبان و ادبیات فارسی

فصلنامه زبان وادبیات فارسی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در حوزه زبان وادبیات فارسی مقاله می پذیرد.

نشریه علمی - پژوهشی زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال ۱۳۸۴ با مدیریت استاد دکتر رضا اشرف زاده فعالیت نموده است. ابتدا پذیرش مقالات به صورت ادبیات محض و همچنین ادبیات بین رشته ای بوده است و اکنون از سال ۱۳۹۹، این مجله با عنوان مطالعات زیباشناسی و بلاغی ادبیات، پذیرای مقاله های علمی – ادبی با گرایش بررسی متون بلاغی، متون عرفانی، حماسی، غنایی، داستان و انتقادی هستیم.