فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن

فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن

Journal of Woman Cultural Psychologyپوستر فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن

نشریه روان شناسی فرهنگی زن، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز منتشر می شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف علوم و دستاوردهای مرتبط با حیطه های فعالیت زنان که مبتنی بر یافته های پژوهشی و توصیفی به روز می باشد را منتشر می نماید.

به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ پروانه انتشار نشریه علمی زن و فرهنگ به شماره ثبت ۸۵۱۴۶ در سال ۱۳۸۸ صادر گردید. این نشریه تا سال ۱۴۰۱ با نام «زن و فرهنگ» و از سال ۱۴۰۲ با توجه به تغییرات عمده در رویکرد نشریه عنوان آن به «روان شناسی فرهنگی زن» در موضوعات مطالعات روان شناسی فرهنگی در حوزه زنان؛ پژوهش های مرتبط با مسئولیت های زنان در حیطه بالندگی فرهنگی-اجتماعی مانند نقش مادری و همسری؛ پایش و آینده پژوهی چالش ها و مسائل فرهنگی زنان؛ توسعه پژوهش های مرتبط با روان شناسی زنان از منظر فرهنگ های متفاوت در مناطق مختلف ایران و جهان؛ نقش زن در اشاعه و انتقال فرهنگ اسلامی – ایرانی به نسل آینده ساز جامعه؛ مطالعه اثربخشی برنامه ها و عملکردهای نهادهای متولی حفظ و انسجام فرهنگی و نقش آفرینی اجتماعی زنان؛ روان شناسی زن با تاکید بر فرهنگ اسلامی؛ و نقش روان شناختی و اجتماعی زنان در تاریخ و فرهنگ ایران و جهان منتشر می شود. پروانه انتشار نشریه با عنوان «روان شناسی فرهنگی زن» به شماره ثبت ۸۵۱۴۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۲ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.