فصلنامه زن و فرهنگ

فصلنامه زن و فرهنگ

Journal of Woman and Culture
فصلنامه " زن و فرهنگ"  بر اساس رای پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۵/۵/۸۸ کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی و مجوز شماره ۱۷۸۷۳/۸۷ مورخ ۸۸.۵.۲۶ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حایز شرایط دریافت درجه علمی تخصصی شناخته شد.اولین شماره در پاییز ۱۳۸۸ انتشار یافت. همچنین همزمان با انتشار پنجمین شماره،  به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هفتاد و دومین جلسه کمیسیون مذکور مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹، مجله زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دارای شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شد.