فصلنامه سپهر سیاست

فصلنامه سپهر سیاست

Sepehre Siasat
فصلنامه «سپهر سیاست» نشریه ای است در حوزه علوم سیاسی که هدف اصلی آن ارائه و انعکاس جدید ترین و معتبرترین پژوهش های حوزه علوم سیاسی مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان می باشد.

دامنه حوزه های موضوعی مورد توجه این نشریه به شرح ذیل است:

-         انقلاب اسلامی ایران

-         سیاست های خارجی کشورها

-         روابط خارجی

-         جنگ ها، قیام ها و جنبش های ملی و بین المللی

-         اندیشه های سیاسی امام خمینی

-         جریان های سیاسی معاصر

-         امنیت ملی

-         حقوق بشر

-         هویت ملی

-         حکومت دینی و ولایت فقیه

-         دانش سیاسی

-         تمدن اسلامی

-         اسلام و سیاست

-         و سایر موضوعات مرتبط در حوزه علوم سیاسی