فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی

فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی

Iranian Political Research



پوستر فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی

نشریه سپهر سیاست از شماره پاییز ۱۴۰۱ با عنوان جدید"سیاست پژوهی ایرانی" و با رویکردهای زیر آماده دریافت آثار ارزشمند شما است:

(خواهشمند است از ارسال آثار پژوهشی خارج از رویکردهای ذیل خودداری شود)

روابط خارجی ایران
سیاست های منطقه ای ایران
تعاملات سیاسی بین المللی ایران
معاهدات سیاسی ایران
دیپلماسی سیاسی ایران