پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

Quran & Hadith Historical Study
دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین سابق) کهن ترین مجلۀ تخصصی کشور در حوزۀ پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث است و از سال ۱۳۷۳ش با بهره جویی از محققان باتجربه و استادان سرشناس این رشته در داخل و خارج از دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشهای برجسته و روشمند را منتشر می‌کند.

بر اساس ابلاغیۀ شمارۀ ۳/۱۸/۲۵۰۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین سابق) با رأی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شمارۀ ۶۳ (بهار و تابستان ۱۳۹۷ش) به رتبۀ علمی ـ پژوهشی ارتقاء یافت.

با توجه به سابقۀ گستردۀ نشر مجله و شناختگی آن در محافل علمی ایران و خارج از ایران، ارسال مقاله به آن به شکلی گسترده صورت می‌گیرد و انتخاب مقالات دارای اولویت نشر از میان انبوهی از مقالات ارسالی انجام می‌شود.