مجله عرفانیات در ادب فارسی

مجله عرفانیات در ادب فارسی

Mysticism in Persian literature
از جمله شاخص های رشد و توسعه جوامع بشری، مسئله کیفیت و تسهیل تبادل اطلاعات و یافته های علمی- پژوهشی است. نشریات دانشگاهی در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا می کنند.

فصل نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، بر این اساس، با پذیرش اصول اخلاقی مورد قبول مجلات، بر اساس مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 12/3/88 به شماره 83493/87 در سال 1388 با نام «ادبستان» منتشر گردید. در تاریخ 27/4/1390 به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی هفتاد و نهمین و هشتادمین جلسه کمیسیون مذکور دارای شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شد. این نشریه از شماره چهارم به دستور وزارت ارشاد اسلامی تا شماره پانزدهم با نام «ادب و عرفان» و از آن شماره به بعد با دستور جلسه کارگروه علوم انسانی مجلات وزارت علوم و آموزش عالی در تاریخ 17/10/92 با نام «عرفانیات در ادب فارسی» منتشر شده است. در مجموع اهداف زیر مورد توجه بوده است:

اشاعه و ترویج و معرفی مفاهیم عالی اسلامی و انسانی متون منظوم و منثور عرفانی.
اشاعه و ترویج و معرفی فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی.
معرفی چهره های برجسته ادبیات عرفانی ایران زمین.
اشاعه و ترویج و پاسدای متون ارزشمند ادبی که ارزش جهانی دارد.
پاسداری و ترویج زبان فارسی که زبان دوم جهان اسلام محسوب می شود.

امید است بتوانیم با دنبال کردن اهداف بالا در مسیر تعالی اندیشه همه عاشقان ادبیات عرفانی ایران گام برداریم.