مجله عرفانیات در ادب فارسی

مجله عرفانیات در ادب فارسی

Mysticism in Persian literatureپوستر مجله عرفانیات در ادب فارسی

از جمله شاخص های رشد و توسعه جوامع بشری، مسئله کیفیت و تسهیل تبادل اطلاعات و یافته های علمی- پژوهشی است. نشریات دانشگاهی در این زمینه نقش موثرتری ایفا می کنند.

فصل نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، بر این اساس، با پذیرش اصول اخلاقی مورد قبول مجلات، بر اساس مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۲/۳/۸۸ به شماره ۸۳۴۹۳/۸۷ در سال ۱۳۸۸ با نام «ادبستان» منتشر گردید. در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هفتاد و نهمین و هشتادمین جلسه کمیسیون مذکور دارای شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شد. این نشریه از شماره چهارم به دستور وزارت ارشاد اسلامی تا شماره پانزدهم با نام «ادب و عرفان» و از آن شماره به بعد با دستور جلسه کارگروه علوم انسانی مجلات وزارت علوم و آموزش عالی در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۲ با نام «عرفانیات در ادب فارسی» منتشر شده است. در مجموع اهداف زیر مورد توجه بوده است:

اشاعه و ترویج و معرفی مفاهیم عالی اسلامی و انسانی متون منظوم و منثور عرفانی.
اشاعه و ترویج و معرفی فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی.
معرفی چهره های برجسته ادبیات عرفانی ایران زمین.
اشاعه و ترویج و پاسدای متون ارزشمند ادبی که ارزش جهانی دارد.
پاسداری و ترویج زبان فارسی که زبان دوم جهان اسلام محسوب می شود.

امید است بتوانیم با دنبال کردن اهداف بالا در مسیر تعالی اندیشه همه عاشقان ادبیات عرفانی ایران گام برداریم.