فصلنامه علوم آبزیان

فصلنامه علوم آبزیان

Aquatic sciencesپوستر فصلنامه علوم آبزیان

نشریه علوم آبزیان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر به زبان فارسی منتشر می شود.
این فصلنامه در حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی ، آبزیان و شیلات مقاله می پذیرد.