دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی

دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی

Plant production scienceپوستر دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی

فصلنامه تخصصی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر طی نامه با شماره ی ۲۲۵۱۳۷/۸۷ و تاریخ ۱۳۸۳.۱۱.۱۴ با نام "فصلنامه ی تخصصی علوم به زراعی گیاهی" مجوز چاپ دریافت کرد و به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هشتادوسومین و هشتادوچهارمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ ۱۳۹۰.۰۸.۳۰ ، دارای شرایط دریافت درجه علمی- پزوهشی شناخته شد. این مجله آمادگی دارد مقاله های حاصل از تحقیقاتی (گلخانه ای و مزرعه ای) را که به بررسی رشد ونمو گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده و جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشد، بررسی و نهایتا چاپ پذیرش نماید.