علوم به زراعی گیاهی

علوم به زراعی گیاهی

Science to plant crops
 فصلنامه تخصصی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر طی نامه با شماره ی 225137/87 و تاریخ 14/11/1383 با نام "فصلنامه ی تخصصی علوم به زراعی گیاهی" مجوز چاپ دریافت کرد و به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هشتادوسومین و هشتادوچهارمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 30/8/1390 ، دارای شرایط دریافت درجه علمی- پزوهشی  شناخته شد. این مجله آمادگی دارد مقاله­ های حاصل از تحقیقاتی (گلخانه ای و مزرعه ای) را که به بررسی رشد ونمو گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده و جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشد، بررسی و نهایتاً چاپ پذیرش ­نماید.