مجله علوم جغرافیایی

مجله علوم جغرافیایی

Geographic Sciences

مجله علوم جغرافیایی نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره 87/104928  مورخ 84/5/26 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و مورد تایید می باشد. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی می باشد.