مجله علوم جغرافیایی

مجله علوم جغرافیایی

Geographic Sciencesپوستر مجله علوم جغرافیایی

مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)، نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره ۸۷/۱۰۴۹۲۸  مورخ ۸۴/۵/۲۶ کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و گرید آ داشته و مورد تایید بوده و بصورت فصلنامه منتشر می شود. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی و علوم اجتماعی و محیطی می باشد. همچنین این مجله از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.