فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان

فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان

Journal of Healthcare Managementپوستر فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان

مجله مدیریت بهداشت و درمان(نظام سلامت سابق) وابسته به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد که هدف آن آشنا ساختن متخصصان، پژوهشگران و دانش‌پژوهان حوزه‌های مدیریت در سیستم‌های بهداشتی، درمانی با نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی جدید و تبادل و توسعه علم در این رشته می‌باشد. در این فصلنامه، مقالات در سه قالب پژوهشی، مروری و نقد(کتاب یا مقاله) پذیرفته می‌شود. این مجله مقالات دریافتی در شاخه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

-مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.

-مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی.

-مدارک پزشکی.

-کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی.

-اقتصاد بهداشت و درمان.

-مدیریت مالی بهداشت و درمان.