فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

Organizational management and behavior in sport
این فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در حوزه های زیر منتشر می شود:
موضوعات کلی:علوم انسانی / تربیت بدنی