فصلنامه مطالعات سیاسی

فصلنامه مطالعات سیاسی

Political studiesپوستر فصلنامه مطالعات سیاسی

انتشار نشریه علمی - پژوهشی حاضر در فرآیند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و به خصوص ارتقای کیفی رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، خود افزون بر ایجاد فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی گروه‌های تخصصی علوم سیاسی و روابط سیاسی دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر، ارائه و چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشوران و پژوهندگان دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی را نیز امکان‌پذیر ساخته است. هدف اصلی از انتشار فصلنامه حاضر، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های سیاست و روابط بین الملل در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیت و تامل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آن ها، در چهارچوب کار ویژه یک نشریه تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم، که شاخصه اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائه نتایج فعالیت های علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص، و از این طریق برقراری ارتباط و تعامل علمی- پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجه گیری های سودمند، عملی و مشکل گشا در زمینه های یاد شده است.

در مجموع مهترین اهداف نشریه حاضر عبارتند از:

۱. تقویت و توسعه دانش بومی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل با تاکید بر مبادی و مبانی اسلامی.

۲. زمینه سازی جهت استحکام گفتمان سیاست اسلامی و افزایش توان آن جهت رقابت علمی سازنده با سایر گفتمان های رقیب و بدیل

۳. کمک به تصمیم سازی و حل مساله در نظام جمهوری اسلامی ایران.

۴. آسیب شناسی و ارایه راهکارهای بومی به حوزه سیاسی و بین الملل در ایران.

۵. مساعدت به حوزه مطالعات آینده شناسانه در موضوعات سیاسی.

مجله مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخه ۱۳۸۸/۸/۴ به درجه علمی-پژوهشی ارتقاء یافت.