زن و فرهنگ

زن و فرهنگ


پوستر زن و فرهنگ
مطابق سیاست های کلی دانشگاه آزاد اسلامی و هماهنگی های لازم با بخش های ذیربط وزارت علوم و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی شماره 23 دوره 5 بهار 1394 با نام فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دین منتشر گردید.
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم اجتماعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار