فصلنامه زن و فرهنگ

فصلنامه زن و فرهنگ

Woman and cultureپوستر فصلنامه زن و فرهنگ

فصلنامه " زن و فرهنگ"  بر اساس رای پنجاه و ششمین جلسه مورخ 5/5/88 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی و مجوز شماره 17873/87 مورخ 26/5/88 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حایز شرایط دریافت درجه علمی تخصصی شناخته شد.اولین شماره در پاییز 1388 انتشار یافت. همچنین همزمان با انتشار پنجمین شماره،  به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هفتاد و دومین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 29/9/1389، مجله زن و فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دارای شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شد.