مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران

مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران

Journal of Social Studies in Iran
به استناد مصوبات کمسیون بررسی و تأیید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و  براساس رأی پنجاه و سومین جلسه کمسیون مذکور مورخ 25/9/1387 مجله علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد.