دوفصلنامه معمار شهر

دوفصلنامه معمار شهر

City Architect
دوفصلنامه معمار شهر توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با معماری- شهرسازی- هنر  مقاله می پذیرد.

زبان مقالات فارسی است و به صورت آنلاین منتشر خواهد شد.