دوفصلنامه معمار شهر

دوفصلنامه معمار شهر

City Architectپوستر دوفصلنامه معمار شهر

"معمار شهر" دوفصلنامه علمی دانشگاه آزاد تهران غرب است که در زمینه «پژوهش های نظری معماری ایرانی» منتشر می شود.

هدف « معمار شهر » حمایت از پژوهش های حوزه معماری و شهرسازی ایران، پرداختن به مفاهیم و مبانی نظری، کاربردی و معرفتی برنامه ریزی و طراحی شهری و مفاهیم و موضاعات میان رشته ای مرتبط با شهر است شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه های زیر است:

معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته
معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته
مبانی نظری معماری
معماری بومی ایران
معماری سده اخیر و معاصر ایران
آینده پژوهی در معماری ایران
تقویت پژوهشهای نوآورانه در حوزهای میان رشته ای شهر
ایجاد و ارتقای دانش در زمینه پژوهش های شهری گوناگون.
تقویت پیوند حوزه های تخصصی شهری
انتشار مقالات علمی در زمینه مطالعات نظری مختلف مدیریت شهری
طرح مفاهیم برنامه ریزی شهری و طراحی و توسعه شهری و گرداوری آموخته های گذشته برای شناخت بیشتر برای استراتژی های احتمالی آینده.
حفاظت و مرمت اشیا و بناها و بافت های تاریخی
تزئینات وابسته به معماری
مبانی نظری مرمت
ابنیه وبافت های تاریخی و معماری ایران
اساتید، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی می توانند مقالات خود را برای چاپ با رعایت شیوه نامه نگارش مقاله به دفتر نشریه ارسال کنند.