فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

فصلنامه مهندسی مدیریت نوین

Modern Management Engineering
نشریه مهندسی مدیریت نوین یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قشم به عنوان دانشگاهی معتبر در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت، انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم پشتیبانی مالی می شود.

نشریه مهندسی مدیریت نوین در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.