فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

Educational management innovationsپوستر فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

فصلنامه علمی نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره ۸۷/۳۷۵۸۷۹ مورخ ۱۳۸۷.۱۱.۳ مصوب دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

محورهای فعالیت فصلنامه علمی نوآوری‌های مدیریت آموزشی:

بررسی مسائل پیرامون نوآوری در مدیریت و رهبری در سطوح متفاوت آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و موسسات آموزشی
مطالعات مرتبط با انواع نوآوری‌های آموزشی مدیریتی و رهبری در نظام آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و موسسات آموزشی
مطالعات آینده‌پژوهی پیرامون مسئله نوآوری در نظام‌های آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و موسسات آموزشی
مطالعات مرتبط با مسئله تغییر و تحول در نظام‌های آموزشی و رهبری
مطالعات مرتبط با حوزه مدیریت اسلامی با رویکرد نوآوری در نظام‌های آموزشی و رهبری