فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

Educational Management Innovations
فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی تا پایان سال 96 از پذیرفتن مقاله به دلیل حجم زیاد مقالات معذور است.

فصلنامه نوآوری‌های مدیریت آموزشی مطابق مجوز شماره 87/375879 مورخ 1387/11/3 مصوب دانشگاه آزاد اسلامی است.