فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار

فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار

Haft Hesar Journal of Built Environment Studiesپوستر فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار

مجله مطالعات محیطی هفت حصار ، مجله ای علمی عمومی در زمینه معماری و شهرسازی است. هدف از انتشار مجله ارائه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه های هنر، معماری، شهر سازی و مطالعات محیط است. نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، گزارش های علمی در زمینه های معماری، شهرسازی برای درج در مجله پذیرفته می شود. این مجله در حال حاضر به صورت فصل نامه از طرف دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان چاپ می شود.