فصلنامه جهان نوین

فصلنامه جهان نوین

Jahan novinپوستر فصلنامه جهان نوین

هدف از انتشار فصلنامه جهان نوین اشاعه اندیشه‌ها و دیدگاهها، روشهای نو و یافته‌های پژوهشی وهمچنین گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش جامعه در زمینه‌ مدیریت است  تا از یک سو به‌ پویایی علمی جامعه علمی دامن زده و از سوی دیگر در ارتقای کیفیت تصمیم گیری توسط سیاست‌گذاران، مدیران عالی و میانی و کارشناسان در سایه بهره برداری موثرتر از دانش مدیریت ایفای نقش نماید.

فصلنامه جهان نوین، فصلنامه علمی – اختصاصی باموضوع مدیریت با پروانه انتشار رسمی به شماره ۸۰۴۳۶ در آبان ماه ۱۳۹۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی مدیریت، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید.