فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

Adl va Ensaf Comoarative Law Researches Quarterlyپوستر فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

این نشریه به صورت الکترونیک در قالب فصلنامه و به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می‌شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با حقوق تطبیقی و موضوعاتی از رشته­ های حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری، فقه و مبانی حقوق اسلامی(در صورت مطالعه تطبیقی با نظام­ های حقوقی) و سایر رشته های حقوق می باشد.
لازم به ذکر می باشد پژوهشگران محترم می توانند مقالات حقوقی در کلیه گرایش های حقوقی و بین رشته ای( حقوق و رشته دیگری) نظیر: اقتصاد حقوق، سیاست حقوق، جامعه شناسی حقوق و ... ) را با شرط رعایت رویکرد تطبیقی به سامانه فصلنامه ارسال نمایند.
اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم می‌توانند با در نظر گرفتن شیوه نامه نگارش مقالات فصلنامه، مقالات خود را به سامانه الکترونیکی فصلنامه ارسال نمایند تا پس از داوری، در صورت تأیید در نوبت چاپ فصلنامه قرار گیرد.