دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

Journal of Islamic researches
این مجله با همّت اعضای محترم هیأت تحریریه دانشگاه شهید باهنر کرمان در راستای مطالعات اسلامی در سال ۱۳۸۶ بنیانگذاری شد. هر نوع مقاله ای که در یکی از شاخه های مرتبط با پژوهش های اسلامی نوشته شود و از ارزش علمی و پژوهشی لازم برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد. هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.

این مجلّه با مجوّز ۱۳۸۷.۱۰.۰۸ به شماره ثبت ۴۴۷۷/۱۷۴ هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روش پژوهش و گستره توزیع بین المللی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می گردد .

حوزه های پذیرش مقالات: فلسفة تربیت، تاریخ تعلیم و تربیت،  روان شناسی تربیتی، ادبیات و تربیت، تربیت مبتنی بر آیات و روایات،منابع شناسی و نقد منابع در تربیت اسلامی، حقوق و تربیت، تربیت سیاسی، مدیریت آموزشی