مجله دانشکده پرستاری ارتش

مجله دانشکده پرستاری ارتش

Journal of the School of Army Nursingپوستر مجله دانشکده پرستاری ارتش

مجله دانشکده پرستاری ارتش یک فصلنامه علمی ترویجی است که توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با پرستاری، علوم مراقبتی و مدیریتی،طب سنتی ،آموزش ،نظامی و مدیریت بحران مقاله می پذیرد.