پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان

پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان

Comparative Journal of Dadpishgan
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان به زبان فارسی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

حقوق قراردادها و تعهدات،حقوق بین الملل، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری،حقوق تجارت بین الملل و اقتصادی،حقوق جزا و جرمشناسی ،گرایش های جدید حقوقی ،فقه و حقوق،حقوق عمومی

این نشریه به صورت ماهنامه و آنلاین منتشر می شود.