فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست

فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست

International Journal of Economics and Politics
فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست توسط دانشگاه شهید بهشتی به زبان انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های اقتصادی و سیاست گذاری مقاله می پذیرد.