فصلنامه سواد سلامت

فصلنامه سواد سلامت

Journal of Health Literacyپوستر فصلنامه سواد سلامت

فصلنامه سواد سلامت به همت انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و با مشارکت شعبه شمال شرق انجمن(گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد) به صورت الکترونیک منتشر می‌گردد و هدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با سواد سلامت، آموزش سلامت و ارتقای سلامت می‌باشد. این نشریه بین رشته ای، عرصه ای برای تبادل آخرین یافته های علمی در مورد جنبه های گوناگون آموزش علوم پزشکی است.