فصلنامه پارس مدیر

فصلنامه پارس مدیر

Pars Modir
به موجب ماده سیزده قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴.۱۲.۲۸ مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار فصلنامه بازاریابی پارس مدیر در زمینه صنعت تبلیغات و بازاریابی (اختصاصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه به نام آقای آرش حبیبی در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۱۴ به شماره ثبت ۷۴۸۵۴ صادر گردید. فصلنامه بازاریابی پارس مدیر با شماره شاپای ۲۶۴۵-۵۱۳۷ در کتابخانه ملی کشور ثبت شده است.

هدف زیربنایی و فسلفه وجودی فصلنامه بازاریابی بر مبنای نشر دانش دسته اول در حوزه مدیریت بازاریابی مبتنی بر روش پژوهش علمی است. فصلنامه بازاریابی پارس مدیر قصد دارد تا با اشاعه فرهنگ دانش پژوهی و ارائه مقالات بازاریابی جدید که با رویکرد صحیح علمی نگارش شده است، گامی استوار و ماندگار در عرصه مدیریت بازاریابی در کشور بردارد. چشم انداز فصلنامه بازاریابی پارس مدیر آن است که در پایان ۵ ساله نخست فعالیت یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۰ یک زیرساخت قوی، وزین و علمی در عرصه مدیریت بازاریابی کشور فراهم آورد.