دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام

دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام

Journal of Iran s Pre Islamic Archaeological Essaysپوستر دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام

نشریه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام، دو فصلنامه تخصصی با رویکرد علمی-پژوهشی است که به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴.۱۲.۲۸ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار این نشریه به زبان فارسی، انگلیسی با صاحب امتیازی دانشگاه شهرکرد در تاریخ ۱۳۹۳.۱.۱۹ به شماره ثبت ۹۳/۶۶۷ صادر شده و فعالیت خود را با همکاری انجمن علمی باستانشناسی ایران از سال ۱۳۹۵ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد آغاز کرده است. این نشریه با داشتن هیات تحریریه ای از مراکز علمی مختلف باستان­ شناسی ایران در پی انتشار مقاله‏ هایی است که بتوانند در ارتقای دانش بنیادی، کاربردی و توسعه‏ ای در زمینه‏ های گوناگون باستان­ شناسی پیش از اسلام بویژه در دوره­ های پیش از تاریخ و تاریخی سهمی داشته باشند.