شیلات (فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری)

شیلات (فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری)
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار