شیلات (فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری)

شیلات (فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری)

Fisheries


پوستر شیلات (فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری)

مجله فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری به منظور ارائه آخرین یافته های علمی محققین و دانشمندان ایرانی در زمینه های مختلف آبزی پروری منتشر می شود. این یافته ها در زمینه های  زیر قابل چاپ می باشد:

1- تکثیر و پرورش آبزیان

2- مدیریت کیفیت آب در مزارع پرورش آبزیان

3- تغذیه آبزیان پرورشی

4- فرآوری های نوین محصولات شیلاتی

5- فیزیولوژی آبزیان

6- بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی

7- ژنتیک، اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی

8- بازسازی ذخایر آبزیان