دانشنامه علوم قرآن و حدیث

دانشنامه علوم قرآن و حدیث

Quran Science and Hadith Encyclopediaپوستر دانشنامه علوم قرآن و حدیث

دانشنامه علوم قرآن و حدیث یک نشریه علمی تخصصی است که به زبان فارسی و به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

شرایط ارسال مقالات:

۱. در این دو فصلنامه، مقاله‌ای انتشار می‌یابد که در یکی از عرصه‌های علوم قرآن و حدیث و یا مباحث میان‌رشته‌ای علوم قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند

 ۲ مقاله ارسالی در نشریه‌ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد

 ۳. مقاله فرستاده شده تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باشد

 ۴. حجم مقاله از ۲۰ صفحه فراتر نرود

 ۵. مقاله با فاصله کافی میان سطور و خوانا، با برنامه word تایپ شده و فعلا از طریق پست الکترونیکی  info@jq۱.irو info@ehsanpouresmaeil.com  به مجله ارسال شود، اعلام وصول پس از دریافت مقاله از همین طریق حداکثر بعد از ده روز انجام خواهد گرفت. لطفا بعد از طراحی وب سایت مقاله از طریق وب سایت ارسال شود

  ۶. ذکر مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان، تعیین نویسنده مسئول مقاله، به همراه نشانی کامل، شماره تماس و درجه علمی هریک به همراه اسکن حکم کارگزینی ضروری است

 ۷. در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار ضروری است

 ۸. مقاله باید مشتمل بر بخش‌های چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع باشد

 ۹. درج معادل انگلیسی اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است

 ۱۰. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز درج شود

 ۱۱. متن مقاله ارسالی به زبان فارسی باشد. مجله از چاپ ترجمه مقاله معذور است، مگر اینکه ترجمه همراه نقد و تحقیق باشد

 ۱۲. مجله حق رد یا قبول و ویراستاری مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگردندان مقاله دریافتی معذور است

 ۱۳. مقاله‌ها بعد از ارزیابی اولیه، داوری و پس از تایید برای چاپ آماده می‌شود و در این صورت دو نسخه به نویسندگان مقاله تقدیم خواهد شد

 ۱۴. مقاله‌های چاپ‌شده صرفا بیانگر دیدگاه نویسندگان و صحت نوشتارهای علمی نیز با آنهاست.