پژوهشنامه گرافیک نقاشی

پژوهشنامه گرافیک نقاشی

Graphic Painting Researchپوستر پژوهشنامه گرافیک نقاشی

مجله پژوهشنامه گرافیک و نقاشی عرصه ای برای دانشگاهیان و افراد حرفه ایی در حوزه گرافیک و نقاشی است تا دانش و تجربه خود را در اختیار همه علاقه مندان قرار دهند و بدین وسیله امکان ارتقای دانش گرافیک و نقاشی در کشور را فراهم آورند. در این مجله مقالات دارای رویکرد علمی- پژوهشی در حوزه گرافیک و نقاشی مورد پذیرش قرار می گیرند که اصیل و بدیع و آینده نگر بوده و متضمن موارد زیر باشند:

۱-بررسی مفهومی و نظریه پردازی در حوزه گرافیک و نقاشی

نکته: این مجله به چاپ مقالاتی که فراتر از محدوده ی یک رشته علمی بوده و بین رشته ایی باشند نیز تمایل ویژه دارد.