فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی

فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی

Journal of Accounting Research
فصلنامه پژوهش حسابداری، نشریه ای  با رویکرد علمی- ترویجی با دسترسی آزاد است که با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری در کشور، مبادرت به انتشارمقاله‌های پژوهشی، مروری و ترجمه‌ مقالات علمی معتبر درحوزه حسابداری می‌نماید. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسد. نشریه مقالاتی را می‌پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن‌ها انجام شده باشد، هر چند از کارهای پژوهشی و مورد کاوی‌های افراد حرفه‌ای‌ نیز استقبال می‌کند.