دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

Journal of Economic Development Policy
گروه اقتصاد یکی از اولین و با سابقه ترین گروههای آموزشی در دانشگاه الزهرا است که از سال ۱۳۵۵ به عنوان اصلی ترین رشته دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی کار خود را آغاز نمود و در حاضر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می گیرد. این گروه دارای رشته های اقتصاد نظری در دوره کارشناسی و اقتصاد نظری و اقتصاد توسعه و برنامه ریزی در دوره کارشناسی ارشد و گرایشات مختلف (نظری، توسعه، اقتصاد سنجی و پولی) دوره دکترا است. با توجه به گسترش دروه های کارشناسی ارشد و دکتری از یک طرف و اهمیت و سابقه گروه اقتصاد در فعالیت های پژوهشی و آموزشی از طرف دیگر، راه اندازی یک مجله علمی به صورت دوفصلنامه فرصت های جدیدی را برای مشارکت گسترده تر گروه اقتصاد و دانشجویان و دانش آموختگان در این گروه در کمک به حل مشکلات فراروی اقتصاد ایران و نیز معاضدت در تولید علم در کشور فراهم می آورد.

این مجله به موجب نامه شماره ۲۳۴۳۵/۹۲ مورخ ۲۷.۸. ۱۳۹۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دارد.