دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران

دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران

Iranian Economic Development Analysesپوستر دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران

   مجله "سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی" از اسفند سال ۱۳۹۲ با صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا (س)  منتشر می شود.

این نشریه طبق نامه شماره ۳۲۶۱۵۱/۱۸/۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارای مجوز چاپ با عنوان جدید  تحلیل های اقتصادی توسعه ایران است.

 نشریه با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است.