فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

Iranian Journal of Public Administration Studiesپوستر فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

فصلنامه «مطالعات مدیریت دولتی ایران» با صاحب امتیازی «انجمن مدیریت دولتی ایران» با رویکرد علمی-پژوهشی در حوزه‌های موضوعی زیر مقاله می‌پذیرد. این نشریه، هر موضوعی را که به نوعی با دولت و اداره بخش دولتی مرتبط باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. دبیرخانه فصلنامه از مطالعات اسلامی، مطالعات تجربی بومی و همچنین مقالاتی که دارای صبغه تئوریک غنی باشند استقبال می‌نماید و آن‌ها را در اولویت بررسی و انتشار قرار می‌دهد.

۱- حوزه اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی اسلامی

۲- مطالعات تطبیقی اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۳- ساختار، فرایند، فناوری، فرهنگ و نیروی انسانی در بخش دولتی

۴- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بخش دولتی

۵- حکمرانی و اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۶-الگوهای توسعه و پیشرفت و اداره امور عمومی

۷- اقتصاد رفتاری و اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۸-نظریه‌پردازی در حوزه اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۹- روش‌شناسی پژوهش در اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۱۰- سیاست، قانون، مدیریت، خط‌مشی و اداره امور عمومی

۱۱- ارزش‌ها در اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۱۲- بازار، دولت و بخش سوم

۱۳- سایر موضوعات مرتبط با هدف و چشم‌انداز فصلنامه