فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

Islamic Law, Jurisprudence and Methodology
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ مطابق مصوبه ۳۳۷ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی به نشریات حوزوی، تمدید اعتبار رتبه «علمی پژوهشی» گردید.

اولویتهای دریافت مقالات:

۱. فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول‌فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول‌فقه؛

۲. فقه و اصول‌فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛

۳. فقه فرهنگ و تمدن؛ با تاکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛