دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما

دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما

Bi-quarterly Journal of Educational Studiesپوستر دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما

دوفصلنامه نشریه مطالعات آموزشی (نما)-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارتش در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی، برنامه ریزی درسی و تعلیم و تربیت مقاله می پذیرد.