پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

Historical studies of Quran and hadithپوستر پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث( صحیفه مبین سابق )به مثابۀ کهن‌ترین نشریۀ علوم قرآن و حدیث کشور، از سال 1373ش تأسیس شده است و با بهره جویی از محققان باتجربه و استادان سرشناس این رشته در داخل و خارج از دانشگاه آزاد اسلامی، به نشر پژوهشهای برجسته می‌پردازد.