دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journalپوستر دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

«فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی» نشریه علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ‏اسلامی تبریز، درصدد است تا زمینه‌ای مناسب برای بسط و نشر پژوهش‌هایی در راستای فرهنگ و بینش ‏اسلامی–ایرانی در زمینه معماری، شهرسازی و رشته های وابسته به آن فراهم آورد.‏ افق علمی نشریه، انتشار نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران با رویکرد میان رشته ای؛ در حوزه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی است.

هدف این نشریه، انتشار و گردش تفکر انتقادی، نوآورانه و خلاق مبتنی بر اندیشه اسلامی در پژوهش فرهنگ معماری و شهرسازی با سه مولفه کالبد، سبک زندگی و مفاهیم و معانی است. در این راستا از مقالاتی با محتواهای زیر استقبال می‌شود:

  • نقد، تحلیل و تبیین دیدگاه‌ها، الگوها و آثار
  • بررسی چالش‌های معاصر
  • ارائه مفاهیم، الگوها و راهکارهای جدید
  • و به طور ویژه مطالعات تطبیقی معماری و شهرسازی در حوزه ایران فرهنگی.