دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی

دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی

Journal of Eghtesad-e-Moghavemati Researchپوستر دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی

نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۵ به همت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه منتشر می گردد. هدف از انتشار این نشریه ایجاد پایگاهی علمی برای انتشار ایده های علمی محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در زمینه اقتصاد مقاومتی می باشد.

این نشریه به عنوان تنها نشریه تخصصی اقتصاد مقاومتی، دارای رتبه علمی- ترویجی از شورای اعطای مجوزهای علمی حوزه می باشد که طبق ماده واحده مصوب جلسه ۶۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۳۸۷.۳.۲۱ دارای ارزش علمی برابر با مجلات علمی ترویجیمورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.