دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل

دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل

Language and Culture of Nationپوستر دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل

دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل توسط جامعه المصطفی العالمیه در شهر قم منتشر می شود.

این نشریه به زبان های فارسی، انگلیسی ، عربی، فرانسه ، آلمانی، چینی ، اردو و... مقاله می پذیرد.