فصلنامه رخسار زبان

فصلنامه رخسار زبان

rokhsarezabanپوستر فصلنامه رخسار زبان

 نشریه رخسار زبان یک فصلنامه نقد زبانی و ادبی است که در محورهای زیر منتشر می شود:

مطالعات نشانه-معناشناسی و تحلیل گفتمان

پژوهش های میان رشته ای با تاکید بر نقد زبانی و ادبی

سبک شناسی زبانی داستان و شعر

مطالعات تطبیقی مبتنی بر نقد ادبی و زبان شناختی

روایت شناسی و مطالعات ادبی و زبانی

ریشه شناسی واژه ها، واژه شناسی در متون و نقد گویش های ایرانی

پژوهش های مرتبط با حوزه های آوایی،صرفی،نحوی و معنایی

ساختارگرایی در زبان و ادبیات

فرمالیسم در متون

پدیدار شناسی، هرمنوتیک و دریافت متون ادبی

جامعه شناسی زبان و ادبیات

روان شناسی زبان و متن ادبی

مکتب ها و مانیفیست های ادبی

پساساختگرایی زبانی، اجتماعی و ادبی

زبان و ادبیات مدرن، نو(رمان،موج،تئاتر) و پسامدرن

از این رو علاقه مندان می توانند از منوی “ارسال مقاله” و یا از طریق ایمیل:

rokhsaresobh@yahoo.com مقالات خود را بر اساس شیوه نامه مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.