مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی

مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی

International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Scienceپوستر مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی

International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science (IJASHSS) publishes high quality and novelty papers focusing on Humanities and Social Science field. The journal is aimed at scientists working in research institutes, universities, governmental institutions or non-governmental organisations and private firms. Our goal to create a new journal is learning environment in Humanities and Social Science field. In addition, We will be publish researches with new and interesting topics in the journal. Another of our goals is to increase scientific productivity in the fields of Humanities and Social Science research.

All research articles submitted to IJASHSS should be original in nature, never previously published in any journal or presented in a conference or undergoing such process across the globe. All the submissions will be peer-reviewed by the panel of experts associated with particular field. Submitted papers should meet the internationally accepted criteria and manuscripts should follow the style of the journal for the purpose of both reviewing and editing.

This journal provides a common forum where all aspects of humanities and social science are presented. The journal invites original papers, review articles, technical reports and short communications containing new insight into any aspect humanities and social science that are not published or not being considered for publication elsewhere.

IJASHSS invites the Researchers or Scientists, Research scholars, Academician, Industrialists, PG Students, Consultancies, etc., to employ this journal for publishing articles for the development of humanities and social science fields.